KOYULHİSAR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
 
 
Sivas İli Koyulhisar İlçesi Çiçeközü, Yolüstü, İkizyaka, Yukarıkale, Subaşı, Sarıharman, Yeşilyurt Köy ve Mahalle Sulama Suyu Hatlarında Kullanılmak Üzere Koruge Ve Polietilen Boru Alım İşi
   
 
 
 
1) İDARENİN
 
a) Adı
Koyulhisar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
b) Adresi
Hükümet Konağı           Koyulhisar/ Sivas
 
c) Telefon ve Faks Numarası
0 346  341 30 33      –    0 346 341 30 33
 
d) ihale Usulü 
 Açık İhale              
 
 2) iHALE KONUSU İŞİN
 
 
a) Adı
Sivas İli Koyulhisar İlçesi Çiçeközü, Yolüstü, İkizyaka, Yukarıkale, Subaşı, Sarıharman, Yeşilyurt Köy ve Mahalle Sulama Suyu Hatlarında Kullanılmak Üzere Koruge Ve Polietilen Boru Alım İşi
 
b) Niteliği,Türü ve Miktarı
Koruge ve Polietilen Boru Alım İşi
 
c) İşin Yapılacağı Yer
Çiçeközü, Yolüstü, İkizyaka, Yukarıkale, Subaşı, Sarıharman, Yeşilyurt Köy ve Mahalleleri
 
d) İşin Başlama Tarihi ve Süresi
Yer teslim tutanağının imzalanmasına müteakip 30  ( otuz ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Ayrıntı bilgi İdari Şartnamededir.
 
3) iHALE KONUSU İŞİN
 
a) Yapılacağı Yer
Koyulhisar Kaymakamlığı toplantı salonu
 
b) Tarihi ve Saati
18/06/2019     Saat : 11:00
 
c) İlan Süresi
11/06/2019     17/06/2019     (7 Gün)
       
 
4) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE    UYGULANACAK KRİTERLER
                İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları   gerekmektedir.
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
a)      Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri,
b-1) Gerçek kişi olması halinde, yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11nci maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumların olmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
c-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
c-2) Tüzel kişi olması halinde, Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumlarını gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin belge,
h) İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair belge,
i)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
j)  Teklif edilen bedelin %3’nden az olmamak üzere şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirli geçici teminat belgesi,
k) İhale kapsamında yapılacak olan tüm imalatlarda kullanılacak malzemelerin TSE/İSO standartlarına uygun olacağına dair yazılı taahhütname,
l) SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge,
m) Yapı araçları ile teknik personel yazılı taahhütnamesi,
n) İhale dokümanını oluşturan her bir sayfası imzalı, kaşeli teknik ve idari şartnameler,
o) İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 50'si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği işlere ait iş deneyimini gösteren belge,
5) İhale yabancı isteklilere kapalıdır. 
6) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir  şekilde ihaleye katılamazlar,
a)4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar,         
b)İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,         
c)Birliğin ihale yetkilisi,
d)Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
e)(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,(f),(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).  Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir,
7)Bu iş istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.(geçici teminat olarak 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 29 ncu maddesindeki değerler kabul edilecektir.)
8)İhale dokümanı Köylere Hizmet Götürme Birliğinden 500,00 TL (beşyüztürklirası)  karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. (Dosya ücreti Köylere Hizmet Götürme Birliğinin  T.C.Ziraat bankası Koyulhisar şubesinde bulunan 26880025–5001 nolu hesabına yatırılacaktır. Ücretin yatırıldığına dair banka dekontunun bir nüshası birlik personeline verilecektir.
9)Teklifler 18/06/2019 salı günü saat 11:00' a kadar Koyulhisar Kaymakamlığı Hükümet konağında ihale komisyonuna elden  bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından verilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmaksızın iade edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır,
10)Teklifler yazılı olarak yapılacaktır. Teklif mektubu ve zarfı ihale dokümanında belirtilen şekil ve  şartlara uygun olacaktır.Teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel, komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilenmesini isteyebilir,
11) İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
12)İhale dokümanında yer alan belgelerde  birliğin gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale, ihale saatinden önce birlik tarafından iptal edilebilir,
13)İhalelerdeki yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanır, Yukarıda adı geçen kanunların diğer hükümleri uygulanmaz.
14)İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.
15)İhale edilen işin nakliyesi sırasında verilebilecek zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
16)Üzerine ihale kalan istekli, kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen 3 gün içerisinde ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 veya daha üzeri kesin teminat vermesi kaydıyla, sözleşmeye davet edilecektir,
17)Birliğimiz 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümlerine tabidir. (Diğer bilgiler teklif vermeye ait şartnameden görülebilir)   
18)İlanda belirtilmeyen hususlarda idari şartname ve teknik şartnamedeki hükümler uygulanacaktır.
 
İLAN OLUNUR
Koyulhisar
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Adına
 
Çağlar PARTAL
Kaymakam